Day

20 мая, 2020
Бо хүннерде бистиӊ чангыс чер-чурттуувус, Россияныӊ Маадыры, Россияныӊ Камгалал сайыды Сергей Күжүгетовичиниӊ адынга ханы мѳгейиглиг ѳѳрүп четтириишкиннер, шак мындыг эгелиг чүүлдер моол интернет, социал-четкилерде дыргын тарап турар. Делегейде калбаа-биле тарап турар халдавырлыг covid19 аарыгныӊ уржуу-биле дыка хѳй күрүнелер боттарыныӊ күрүне кызыгаарын хаап, чоннуӊ хостуг аргыжылгазын долузу-биле соксатканы-биле даштыкыда ѳѳренип турар дыка хѳй сургуулдар, ажылдап турар...
Read More