Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Ноябрь 1- Тыва дыл хүнүнге тураскааткан диктант

Ноябрь1- Тыва дыл хуну. Бо байырлалга таварыштыр соолгу уеде янзы-буру хемчеглерни доктаамал эрттирип турар апарган. ТГШИ-нин эртем ажылдакчылары хемчеглерге ургулчу киржип, янзы-буру ажылдарын чорудуп турар. Ындыг хемчеглернин бирээзи-диктант бижидери. Бо чылын, чанчыл ёзугаар, ТГШИ-нин башкарыкчы эртем ажылдакчызы, филология эртемнеринин кандидады Полина Сергеевна Серен ТКУ-нун  инженер-техниктиг факультеттин 1, 3 дугаар курстун студентилери-биле ужуражылганы эрттиргеш, студентилерге диктантыны бижиткен. Ужуражылганын эгезинде П. С. Серен «Тыва дылдың амгы үеде социал четкилерде ажыглалы» деп темага дыннадыгны кылып, бижикчилернин эн-не хой частырыг кылып турар чижектеринин сайгарылгазын кылып, тайылбырны кылган. Диктантыны бижииринин мурунда  «Тыва дылдын шын бижилгезинин нарын айтырыглары» деп темага тодаргай чижектерни  презентацияга коргузуп, сайгарып тургаш, дыннадыгны кылган.

Студентилер улуг сонуургал-биле дыннап, боттарынын сонуургаан айтырыгларын салып, ужуражылгага идекейлиг киришкеннер. Тыва дылдын бо хунгу байдалы – барык  кижи бурузун амгы уеде  дувуредип чоруур айтырыы. Манаа хамаарыштыр инженер-техниктиг факультеттин студентилер «Тыва дылды чидирбес дизе чуну канчаарыл?», «Тыва дыл чиде берип болур бе?» деп айтырыгларны эртемденге база салганнар. Ниитизи-биле ужуражылга солун болгаш ажыктыг эрткен.

 

Полина Сергеевна Серен,
 филология эртемнеринин кандидады
 
 

Яндекс.Метрика