http://joomla25.ru/shablony/ - joomla 2.5 шаблоны

Анна Владимировна Дыбо бо хуннерде мугур хар харлап турар

    Россияның Эртемнер академиязының Дыл эртеминиң институдунуң кол эртем ажылдакчызы, урал-алтай дылдар Салбырының эргелекчизи, филология эртемнериниң доктору, Россияның күрүнениң гуманитарлыг университединиң компаративистика Төвүнүң профессору, РЭА-ның член-корреспондентизи — Анна Владимировна Дыбо бо хуннерде мугур хар харлап турар.  

    А. В. Дыбо-биле Москвага Дыл эртеминиң институдунуң аспирантуразынга  1990 чылда өөренип тургаш таныжып алган мен. Кайывыстын-даа эртем удуртукчузу филология эртемнеринин доктору,член-корреспондент Э. Р. Тенишев  турган. Ургулчу кады харылзажып, тюрк болгаш моол дылдар  салбырынын аныяк эртемденнериниң, аспирантыларының семинарларынга кады киржип турган бис. Ол уеден бээр-ле удаа-дараа харылзаавысты успейн, ужуражып, кады ажылдап келдивис.

    Бо уе дургузунда ооң ажылында, амыдыралында хөй-ле өскерилгелер болган. Амгы уеде оон уш уруу улуг кижилер болган. Ог-булезинге, уругларынын, уйнуктарынын сагыш-човангыр авазы, кырган-авазы. А ажылында, ол  урал-алтай дылдар Салбырының эргелекчизи, РЭА-ның член-корреспондентизи, РКГУ-нуң профессору. Россияда улуг алабан-дужаалдыг билдингир эртемден. Кады ажылдап чоруур коллегаларынын, хой санныг аспирантыларынын үнелелдиг база ханы хүндүткелдиг  коллегазы, эртем удуртукчузу.  Бо хунге чедир А. В. Дыбода оскерилбейн турар чуулдер база бар. Ол дээрге оон будужу. Ооң аажы-чаңында, кижилерге эки хамаарылгазы, ажыл-амыдыралче көрүжү, эртемге бердинген хамаарылгазы өскерилбээн биеэги-ле хевээр арткан.

   А. В. Дыбо Тывага каш катап кээп, эртем-практиктиг конференцияларга киришкен. Бир дугаарында, 2012 чылда, В. М. Наделяевтиң юбилейинге тураскааткан конференцияга  хундулуг аалчы болуп келген. Дараазында, 2014 чылда, Тере-Хол кожуунга кады ажылдап чораан бис. «Тюрк дылдар биле диалектилерниң электроннуг корпузун тургузары» деп РЭА-ның Президиумунуң төлевилел программазы-биле чоруткан эртем экспедициязын  А.  В. Дыбо удуртуп турганы ол. Экспедицияга ниитизи-биле он дөрт кижи киржип турган.Россияның эртемнер академиязының Дыл эртеми институттун эртем ажылдакчылары биле дыл секторунуң эртем ажылдакчылары филология эртемнериниң кандидады Симчит К-М. А. биле киришкен бис.

    Тус черниң чурттакчыларының дылын техниктиг херекселдерниң дузазы-биле шинчилээш, тыва дылдың тере-хөл диалектизинде думчук-биле адаар ажык үннер ам-даа ажыглаттынып турары  база катап бадыткаттынган. Ол ышкаш тыва дылдың  өк-биле адаар ажык үннеринге хамаарыштыр чаа бодалдар, шинчилелдер кылып болур деп түңнелди  А. В.Дыбо кылган.  Эртем экспедицияның ажылы үре-түңнелдиг болган.

     Ооң-биле чугаалажып олура, «Тываны чүге сонуургаар-дыр силер, Анна Владимировна?» деп айтырарымга мынчаар харыылаан.

     Бир-ле дугаарында, Тыва дээрге онзагай төөгүлүг бурун чурт. Тюрк чоннарның төөгүзү-биле сырый холбаалыг. Мында даш көжээлер, эрте бурунгу бижиктиг даштар бар-дыр. Кылаштап чорааш сээң будуң адаанда үш муң чыл мурнундагы төөгүлүг чер деп миннир сен. Ынчангаш кижилер үш муң чыл бурунгаар канчаар чурттап чораанын даап бодаар сен.

     Мен тюрк чоннарның төөгүзүн, дылын сонуургаар мен. Ол дыка солун. Тыва дыл база солун. Тыва дылда  тюрк дылдарның архаизмнери (эрги хевирлери) кадагалаттынып артып калган.  Дылдың эрги хевирлери реконструкция кылырынга ажыктыг. Ынчангаш тыва дылды таварыштыр эртеги сөстерни билип алыры солун.

    Ийиде, мында национал культура эки кадагалаттынган. Тыва чон бодунуң культуразынга, дылынга онза хумагалыг деп чүвени эскердим. Чанчылчаан культураны эки билир, ону үнелээр-дир силер.

    Ол ышкаш Тываның бойдузу онзагай чараш. Чер-ле ынчаш Тываның-даа, Хакассияның база Горный Алтайның бойдузу кижиниң сагыш-сеткилинге дыка дээштиг. 

Дараазында салгын айтырыым:

     – Тываның аныяк эртем ажылдакчыларынга  кандыг темаларны   шинчилээрин сүмелээр силер?

     – Бир-ле дугаарында, тыва дылдың диалектилерин шинчилээри чугула. Амгы үениң техниктиг херекселдерин ажыглап тургаш, диалект материалдарын чыып, демдеглеп алыры чугула. Ол ышкаш даштыкыда чурттап чоруур тываларның дылын шинчилээри база бир чугула айтырыгларның бирээзи.

      Амгы үениң негелдези-биле тыва дылдың электроннуг корпузун тургузары база бир чугула айтырыг деп санаар мен.

      – Силер аныяк эртемденнерни хөйну белеткеп, өөредип турар болгай силер. Аныяк эртемден кижиге кандыг мөзү-шынар кол болурул? Кижизиг мөзү бе азы мергежилиниң бедии кол болур бе? Силер кайызын чугулалап көөр силер?

      – Бир-ле дугаарында, кижиниң кижизиг мөзү-шынарын кол деп санаар мен. Мергежилдиң дээди чадазын чоорту чедип ап болур. Ажылынга кижи сонуургалдыг болуру чугула. Кандыг-бир ажылды сонуургалдыг кылыр кижилер, чаа чүүлге өөренип алыыычал, уре-туннелдиг болур. База бир кол-ла чүүл – кижиниң боданыры. Медерелдиг болуру. Ажылды медерелдии-биле кылып, эртем статьяларын бижип чоруур кижилерни онзазынар мен. Эртемден кижи бодун эртемден кончуг кижи мен деп санавайн, эртем ажылынга ынак болур.

      Мээн айтырыгларымга мынчаар харыылаан чуве. Солун-даа, ооредиглиг-даа харыы.  

     Билдингир эртемден А.В. Дыбо Тывага каш удаа кээп, тыва коллегалары-биле харылзажып чоруурунга  өөрүп чоруур бис. Ооң тыва өңнүктери, Тываның эртемденнери, А.В. Дыбонуң мугур хар харлаан олчей-кежиктиг чараш  байырлалын таварыштыр  оорушкузун улежип, сеткиливистин ханызындан байыр чедирип тур бис. Ал бодунар кадык,  оруунар ак болурун, чогаадыкчы ажылынар ам-даа куштуг, чедимчелиг болурун кузеп-йорээдивис хундулуг Анна Владимировна!

 

Фоторепортаж: "Экспедиция в Тере-Хол. 2014г. Рук. А.В.Дыбо" 

 

Серен Полина, филология эртемнеринин кандидады,

ТТШИ-нин башкарыкчы эртем ажылдакчызы

Конференция «Актуальные проблемы гуманитарной науки: фольклористика, литературоведение, этнография, история, археография» в Республике Башкортостан

23 мая 2019 г. в г. Уфе состоялось открытие Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы гуманитарной науки: фольклористика, литературоведение, этнография, история, археография», посвященной 80-летию видного ученого-фольклориста, почетного академика АН РБ Сулейманова Ахмета Мухаметвалеевича (1939-2016).

Организаторами конференции выступили Академия наук Республики Башкортостан, Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского Федерального исследовательского центра Российской академии наук, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

Пленарное заседание открыл врио ректора БГПУ им. М. Акмуллы С.Т. Сагитов. С приветственным словом выступили Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан К.Б. Толкачев, Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе, и.о. зам. председателя УФИЦ РАН, директор ИИЯЛ УФИЦ РАН А.В. Псянчин.

С пленарными докладами выступили д.ф.н., профессор БашГУ З.Г. Рахматуллина; председатель  Алтайского регионального отделения Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО И.И. Белеков; к.и.н., первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) А.Н. Жирков; якутский режиссер, народный артист России А. Борисов; д.ф.н. чл.-корр. АН РТ,  директор ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ К.М. Миннулин; д.ф.н., г.н.с. Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республика Тыва С.М. Орус-оол; к.и.н. зав. кафедрой Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета М.К. Ажгалиев; д.ф.н. профессор БГПУ им. М. Акмуллы Г.Х. Бухарова.

Ссылка на источник: http://www.anrb.ru/blog/article/5499 

БИЛДИНГИР КҮРҮНЕ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ. А.К. Канзайның юбилейинге уткуштур

2019 чылдың 5 айның 19-та билдингир күрүне, нам ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, төөгү эртемнериниң кандидады Алдын-оол Каңгаевич Канзай мугур 80 хар оюн демдеглээр.

Алдын-оол Каңгаевич Эрзин кожууннуң Мөрен сумузунга хөй ажы-төлдүг Каңгаа Дүгерович биле Сая Лүдүповнаның өг-бүлезинге төрүттүнген. Ол адазының ажыл-ишчи изин истеп, «ада көрбээнин оглу көөр» дээни ышкаш, нам, хөй-ниитиниң ажылдарындан аңгы, эртемге сундугуп кирген.

А.К. Канзай 1959 чылдың Эрзин ортумак школазының он класс дооскан баштайгы доозукчуларының бирээзи. Ол-ла чылын Кызылдың башкы дээди сургуулунга ѳѳренип киргеш, дооскан соонда, Эрзинниң Бай-Даг, Тес-Хемниң Ак-Эрик школаларынга башкылаар, удуртур ажылдарынга ажылдаан. Улаштыр эр кижиниӊ ыдыктыг хүлээлгезин Москвада шериг кезээнге эрттирген. Ынчан Алдын-оол Каңгаевич Коммунистиг намның чиңгине кежигүнү кылдыр кирип, комсомол болгаш намның конференцияларынга каш удаа делегат кылдыр соңгуттурган.

1964 чылда Алдын-оол Каңгаевич комсомол шугумунче колдап ажылдап, кыска хуусаа иштинде инструктордан обкомнуң 2-ги секретарынга чедир үре-түңделдиг ажылдаан. Улаштыр эртем-билиин бедидип, баштайында СЭКП ТК-ның чанында намның Дээди школазын бот өөредилге-биле дооскаш, улаштыр СЭКП ТК-ның Хөй-ниити эртемнериниң академиязының аспирантуразынга өөренгеш, 1975 чылда «Национал айтырыгның ленинчи теориязын СЭКП-ниң чогаадыкчы ёзу-биле сайзыратканы» деп темага диссертацияны чедиишкинниг камгалап, тѳѳгү эртемнериниӊ кандидады эртем чергезин чедип алган.

Чанып келген соонда, нам ажылынче шилчип, обком СЭКП-ниң харыысалгалыг албан-дужаалдарынга бүгү күжүн берип, уйгу-дыжын харамнанмайн, бедик эртем-билиин, удуртукчу салым-чаяанын көргүзүп, тѳрээн Тывазыныӊ хѳгжүлдезинге бодунуӊ үлүг-хуузун киирип, ак сеткилдиг, шынчы сеткили-биле бараан болуп, ажылдаан.

Алдын-оол Кангаевич 1990 чылдар эгезинде башкы мергежилинче катап эглип кээп, Башкылар билии бедидер институтка эртем талазы-биле директорнуң оралакчызы албан-дужаалга ажылдап тургаш, «ТР-ның национал школазынга өөредилгениң утказын чаартырының кол угланыышыны» деп төлевилелди ажылдап кылган.

Амыдыралчы байлак дуржулгазын ажыглап, «ТЭС» аттыг тыва-моол каттышкан үлетпүр-садыг компанияны эгезинден тургусчуп, Тывага баштайгы дүк болбаазыдар фабриканы ажыглалче кииреринге бодунуң үлүг-хуузун киириштиргеннерниӊ бирээзи болур. Чуп болбаазыраткан хой дүгүн Германияже экспортулап, Черногорск, Улан-Удэ хоорайларныӊ фабрикаларынга дужаар ажылды билдилиг башкарып турган.

1997 чылда ТР-да Россия Федерациязының федерация болгаш үндезин чоннар херээниң талазы-биле яамыга башкарыкчы ажылдакчы албан-дужаалга ажылдап тургаш, ТР-ның Күрүнениң национал политиказының кол угланыышкының ажылдап кылгаш, ук тѳлевилелди Чазак хуралынга бадылаткан.

А.К. Канзай 2009 чылда эртем оруун уламчылап, Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунга улуг эртем ажылдакчызы болуп ажылдап кирген. Ол институттуң чорутканы эртем талазы-биле улуг тѳлевилелдеринге идепкейлиг киришкен. Ол дээрге, төөгү эртемнериниң доктору, Россияның социал эртемнер академиязының чиңгине кежигүнү, Тыва АССР-ниң эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, Тываның дыл, чогаал, төөгү эртем-шинчилел институдун хөй чылдарда удуртуп чораан Ю.Л. Аранчынның хууда архивинден «Тыва улустуң маадырлыг оруу» деп бижимелди тыпкаш, ону ном кылдыр белеткежип, 2011 чылда чырыкче үндүреринге киришкен. Номнуӊ эге сөзүн ф.э.д. К.А. Бичелдей биле т.э.к. А.К. Канзай бижээннер.

2010 чылда чаа ажыттынган моол шинчилелдер секторунга дѳрт хире чыл ажылдап турар үезинде Тываныӊ гуманитарлыг шинчилелдер инстидуду  биле Моолдуӊ Эртем Академиязының (МЭА) Тѳѳгү институдунуӊ аразында чардынган дугуржулгазын боттандырары-биле, 2011 чылдыӊ июнь айда Эрзин кожууннуӊ Эрзин, Нарын, Мѳрен сумуларның девискээринге тыва, моол дылдыг чоннуӊ тѳѳгүзүн, аас чогаалын, культуразын, этнографиязын база чугаазыныӊ онзагайларын чыыр тыва-моол каттышкан баштайгы экспедициязыныӊ кежигүнү болуп киришкен. Экспедицияныӊ түӊнелинде, тыва-моол авторларныӊ бирээзи болуп, «Эрзин чонунуӊ салгал дамчаан культуразыныӊ девискээр аайы-биле онзагайлары»» (2018) аттыг номну чырыкче белеткеп үндүреринге идепкейлиг киришкен.

А.К. Канзай моол шинчилелдер секторунуӊ ажылдакчылары-биле кады кожа-хелбээ тыва биле моол чоннарныӊ аразында найыралчы харылзааларын, социал-экономиктиг хѳгжүлдезин, кады-ажылдажылгазын кѳргүскен «Тыва биле Моол: эрткен болгаш амгы үези. 1921-1990 чч.» деп номну белеткежиринге улуг үлүг-хуузун киириштирген.

Урянхай крайның Орус империяның хайгааралыныңадаанга кирген дугайында архив документилерин Москваныӊ болгаш Тываның архивтеринден дилеп тывар ажылдарга киржип, ооң түңнелинде «Россияның Урянхай крайны хайгааралга алган дугайында шыгжамырлар бижимелдериниң чыындызы. Төөгүлүг болуушкуннуң 100 чылынга» (Кызыл, 2014) деп номнуң тургузукчуларыныӊ бирээзи Алдын-оол Каңгаевич болган.

Ол-ла чылын «Херечиниң демдеглелдери» (Кызыл, 2014) деп атты бодунуң аңгы-аңгы чылдарда бижээн ажылдарын чыггаш, ном кылдыр белеткеп, чырыкче үндүрген.

МЭА-ның Төөгү институду биле Тываның гуманитарлыг институдунуң катай белеткээн «Тываның төөгүзүнге хамааржыр шыгжамырлар бижимелдериниң чыындызының» 3-кү (1921-1944) болгаш 4-кү томнарны (1944-1991) тургузарынга киржип, архивтерде кадагалаттынып турар тѳѳгүлүг документилерни ылавылап тывар ажылга бодунуң эгээртинмес үлүг-хуузун киириштирген.

База ол ышкаш «Тываның төөгүзүнүң» 3 томунга (Новосибирск, 2016) киржип, политиктиг шаажылалдар, национал политика, нам болгаш хөй-ниити нам организациялары, ССРЭ-ниң буступ дүжүп турар үеде Тываның байдалын дугайында болгаш өске-даа нарын айтырыгларны чырыдып бижээн.

Көскү күрүне ажылдакчызы, Тываны хөй чылдарда удуртуп чораан, улустуң чогаалчызы С.К.-Х. Токага (1901-1973) тураскааткан «Тываның кайгамчыктыг кижилери» деп сериялыг номга ол улуг күженниишкинниг киржип, 3 эгелерни бижээн автор болур.

Институтка ажылдап турган үеде Алдын-оол Каңгаевич бедик негелделиг, ханы билиглиг, аныяк эртем ажылдакчыларыныӊ дагдыныкчызы, мерген угаанныг, ак сеткилдиг, кылган ажылын эчизинге чедирер бүдүжү-биле коллективтиң хүндүткелин чаалап алган.

Алдын-оол Каңгаевичиниң амыдыралында хөй-ниитиниң ажылы көскү черни ээлеп турар. Ол Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң бешки биле алдыгы чыыштарының депутадынга, совет-моол найырал ниитилелиниң Тывада салбырының баштаар чериниң даргазынга, ТР-ның Үндезин хоойлу комиссиязының кежигүнүнге (1993), ТР-ның Улуг Хуралының төлээлекчилер палатазының депутадынга (2007) удаа-дараа соңгуттурган. Ол ышкаш ТР-ның хөй улустарның ассамблеязының чөвүлелин баштап, РФ-ның Коммунистиг намның республикада комитедин он чыл иштинде үзүк чок удуртуп келген.

Хөй чылдарда ак сеткилдиг, үре-түңнелдиг ажыл-чорудулгазы дээш, А.К. Канзай ССРЭ-ниң «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» (1970, 1981), Моолдуң «Моолдуң улусчу хувискаалының 50 чыл ою» (1971), «Моолдуң улусчу хувискаалының 60 чыл ою» (1981), ТР-ның «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» (2008) медальдары-биле база Моолдуӊ Найырал Ордени-биле (2015) шаңнаттырып, «ТР-ның алдарлыг ажылдакчызы» (1999) деп хүндүлүг атка тѳлептиг болган.

Алдын-оол Каңгаевич аас-кежиктиг ада, кырган-ача: уруу Айлана Москвага эмчи инстидудун дооскаш, өг-бүлези-биле ында ажылдап, чурттап турар. Оглу Аймир Свердловскиниң юридиктиг инстидунун дооскан. Амгы үеде Федералдыг шүүгү чериниң судьязы бооп ажылдап турар. Алдын-оол Каңгаевич төрелдери, кудалары, катаатары, эш-өөрү-биле быжыг найыралдыг, эп-чөптүг эдержип, оларга дуза-дөмек болуп чурттап чоруур.

Хүндүлүг Алдын-оол Каңгаевичиниӊ кайгамчыктыг юбилейин таварыштыр коллегавыска, ѳгбевиске изиг байырны чедирбишаан, ал бодунга болгаш чоок кижилерниге каң дег кадыкшылды, узун назынны, аас-кежикти, хѳй-хѳй чогаадыкчы чедиишкиннерни, тура сорукту, чаагай чолду күзедивис!

А.А. Самдан

Б. Баярсайхан

 

VIII АРДЖА-РИНПОЧЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Один из наиболее важных религиозных деятелей школы гелукпа (шелтошапочного направления) тибетского буддизма, VIII перерожденец отца Цзонхавы, главный ринпоче и бывший настоятель крупного монастыря Амдо-Кумбум, ныне - директор Тибето-Монгольского буддийского культурного центра в г. Блумингтоне (штат Индиана, США), профессор Индианского университета Америки,  Досточтимый Арджа-ринпоче и его ученик, и личный секретарь, уважаемый  Чойпел лама-башкы с 29 апреля по 3 мая  2019 г. впервые посетили Республику Тыва. Вместе с ними в Туве находились переводчик книги-автобиографии «Жизнь Арджа-ринпоче и секрет золотой урны», ученый-буддолог, тибетолог, китаист Ирина Регбиевна Гарри(Бурятия) и  один из организаторов, координаторов и спонсоров визита Арджа-ринпоче в Калмыкию Михаил Александрович Анджушев. Была организована инициативная группа из научных сотрудников Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ) во главе с директором Б.А. Донгаком, который и пригласил высоких гостей для налаживания научно-технических связей с Тувой.

30 апреля в Конференц-зале Национального музея Республики Тыва, состоялась торжественная презентация русского перевода книги-автобиографии «Жизнь Арджа-ринпоче и секрет золотой урны» и встреча с научным сообществом Тувы и верующими. С приветственным словом к почетным гостям и верующим обратился Глава РТ Ш.В. Кара-оол. После состоялась беседа Досточтимого VIII Арджа-ринпоче с Главой Республики Тыва Ш.В. Кара-оолом, в ходе которой стороны обменялись мнениями о возможности открытия в Туве центра по переводу религиозной литературы буддизма на тибетском и монгольском языках, хранящейся в рукописных фондах и запасниках различных научных учреждений республики (ТИГПИ, НМ имени Алдан-Маадыр РТ) на тувинский язык и  подготовке кадров в этой области, чтобы верующие Тувы могли бы воспринимать, слушать и читать учение буддизма, его философию не через русский и другие языки, а на своем родном, тувинском языке. Модераторами презентации выступили директор Национального музея имени Алдан-маадыр, д.ф.н., академик РАЕН и РАСН К.А. Бичелдей и в.н.с. Института монголоведения, тибетологии и буддологии СО РАН, д.и.н. И.Р. Гарри. Далее был показан краткий фильм, предваряющий содержание автобиографической книги Досточтимого Арджа-ринпоче.

Книга «Жизнь Арджа-ринпоче и секрет золотой урны» написана в жанре документальной прозы, с достоверными и подробнейшими описаниями драматических событий, происходивших в политической, общественной и религиозной жизни Китая в недалеком прошлом, участником которых был сам автор. Но она читается как увлекательный художественный роман со всеми жанровыми признаками - манерой повествования, изображением широкой картины жизни, хроникальным и описательным изложением исторических событий, изображением  повседневной жизни и судьбы обычных людей, взаимоотношений человека и общества, места человека в мире.

Также сюжет, дальнейшее развитие событий, которые захватывают большой  период времени и позволили показать целую жизнь как самого ринпоче, так и других людей – его семьи,  учителей, учеников и соратников. В книге автором мастерски показаны основной конфликт, масштабные события на большом пространстве, огромном государстве и в течение длительного времени, детализированные изображения и характер  явлений,  проявлений и персонажей, с раскрытием тонких психологических портретов, истории развития характера и индивидуальных черт каждого из них. Автору удались и другие закономерности романного жанра - принцип хроникальности со стремлением отразить четкую последовательность происходящего и реалистическим раскрытием его внутренних причин, единством авторского подхода и пониманием действительности, различные способы  и формы выражения содержания (авторские  отступления, детали, диалоги, стихотворные вставки  и т.п.).  Все эти принципы и дают общую целостную картину художественного отображения. Так, книга пронизана глубоким гуманистическим содержанием и буддийским мировоззрением, любовью и благодарностью к Его Святейшеству Далай-ламе XIV и другим буддийским учителям, своим ученикам и многочисленным последователям, четким пониманием место человека в мире и смысла человеческого бытия. Во вступительной статье к книге, переводчик, И.Р. Гарри, справедливо подчеркивает, что «краткий обзор жизни деятельности в историческом контексте дает представление о его роли в новейшей истории сино-тибетских отношений, которую трудно переоценить. Он, несомненно, является одной из ключевых  фигур среди религиозных и политических деятелей современного Тибета, а его автобиография – одной из самых ценных и достоверных источников по этнографии, истории и культуре Амдо, Тибета и Китая в целом» [Жизнь Арджа-ринпоче и секрет золотой урны,  Улан-Удэ, 2018: xvii].

Рисунок на обложке книги и другие иллюстрации также принадлежат перу ринпоче, что лишний раз служит доказательством  его разносторонне одаренной личности - и не только как талантливого писателя, но и как художника.   

Огромная благодарность также переводчику книги. Доктор исторических наук Ирина Регбиевна Гарри при переводе книги с китайского языка на русский, как талантливый переводчик, сумела передать все тонкости и нюансы мировоззрения того времени и красоту художественного мироощущения автора. Кстати, это не первая переводческая работа Ирины Регбиевны. Язык книги доступен и образен, легко дается восприятию…  Очень сложная, кропотливая  работа Ирины Регбиевны, длившаяся в течение почти четырех лет, завершилась удачно в силу не только ее усердия  и высокого уровня владения китайским языком, но и благодаря обширным академическим знаниям в области различных направлений тибетского буддизма и его философии, по истории и этнографии Тибета и Китая.  Ученый-буддолог, тибетолог, историк-китаист, автор нескольких монографий, Ирина Регбиевна не понаслышке знает всю религиозную, политическую и общественную ситуацию и в современном Тибетском автономном районе, и в целом в  Китае.

В рамках визита в Туву, почетные гости ознакомились с выставочными залами НМ РТ (особый интерес вызвало хранилище тибето-монгольских рукописей) и другими памятниками и достопримечательными местами Кызыла и окрестных территорий. Арджа-ринпоче также встретился с Камбы-Ламой РТ и управляющими ламами хурээ почти всех кожуунов республики, которые с большим воодушевлением восприняли благую весть о визите столь высокого учителя и организованно прибыли в г. Кызыл.

Памятными для ринпоче и верующих стали совместные посещения 1 мая природного достопримечательного места – «Бурган изи» («Отпечаток ноги Будды») с субурганом возле села Шамбалыг и ретритного центра на берегу озера Чагытай, где ринпоче совершил молебен. В тот же день состоялась встреча и с верующими в арт-центре «Найысылал», которая завершилась совместной медитацией.

2 мая по приглашению Правительства РТ Арджа-ринпоче и его группа посетили стадион «Хуреш», где он выступил с приветственной речью и благословением, а также познакомились с традиционной тувинской борьбой хуреш.

Напомним, что основной целью визита Досточтимого Арджа-ринпоче в Россию и в частности в Туву, была презентация русского перевода книги-автобиографии Арджа-ринпоче «Жизнь Арджа-ринпоче и секрет золотой урны», а также налаживание научно-технических связей. Как ранее сообщал ринпоче, все средства от реализации книги будут направлены на оплату учебу детей из чабанских семей в ВУЗ-ах. Перед отъездом ринпоче выполнил свое обещание – все собранные от продажи книги деньги и пожертвования от верующих он оставил республике для оплаты дальнейшей учебы в магистратуре двух молодых людей из числа выпускников ТувГУ, заинтересованных в учебе в магистратуре по востоковедению (тибетологии) Бурятского государственного университета. Во время рабочей встречи с ректором ТувГУ, д.филос.н. О.М. Хомушку, Арджа-ринпоче также подтвердил, что готов оплатить учебу двум магистрантам из Тувы, было бы желание и усердие молодых людей. Ринпоче также сказал: «Я знаю, что многие буддийские учителя и деятели, делают пожертвования на строительство храмов и субурганов, но  для меня очень важно вложение средств в образование молодежи, чтобы в дальнейшем она приносила пользу народу, и создавалось благо для сохранения духовного потенциала. Меня также беспокоит вопрос дальнейшего трудоустройства этих выпускников-магистров». Такими благими намерениями и помыслами завершил свой первый визит в Туву Досточтимый Восьмой Арджа-ринпоче.

Уезжая из республики, Арджа-ринпоче и его помощник Чойпел-лама сказали, что природа Тувы напомнила им их родину – Амдо, и они почувствовали себя здесь как дома. Хотя Америка предоставила кров и стала их второй родиной, все равно они тоскуют  по родной  земле – по любимому монастырю Кумбуму, запаху степи Хух-нуура и воздуху темно-зеленых альпийских лугов и гор Тибетского нагорья, куда они, надеются  когда-нибудь вернуться …

Антонина Донгак, в.н.с. группы

        фольклористики ТИГПИ, к.ф.н.      

         

Чаа ном чырыкче үнген

1911-1913 чч. тыва чоннуң национал-хосталгалыг шимчээшкининиң бир төөгүлүг арыннары болур Хомду шивээзин хостаанынга хамаарышкан ТГШИ-ниң Эртем архивинде шыгжаттынып турар сактыышкыннарны ном кылдыр белеткээш, чырыкче үндүрген. Аңгы-аңгы чылдарда чыгдынган 20 хире медээ берикчилериниң сактыышкыннары номче кирген. Оларның сѳс-домаан, чер-чурт аайы-биле диалектилериниң онзагайын ѳскертпейн, хевээр арттырган. Хомду шивээзи болгаш Алтай округту кыдаттардан хостаарынга тываларның киржилгезин, оларның овур-хевирин, маадырлыг чоруун тодаргайы-биле айтып көргүскен. Бо номдан маадыр болгаш дужаал аттар-биле шаңнаткан киржикчилерниң ат-сывын ылавылап, тодарадып алыры-биле сактыышкыннар үнелиг болуп турар.

Номнуң редактору ф.э.к. У.А. Донгак, тургузукчузу т.э.к. А.А. Самдан.

Чыындыны «Хомду дайынының киржикчилериниң алдар-адын мөңгежидер ачы-дуза» фондузунуң акшаландырыышкыны-биле чырыкче үндүрген.

Мероприятия, посвященные Дню Конституции Республики Тыва

Конституция выступает главным законом Республики Тыва,  определяет основные права и обязанности граждан. Основной закон – особый юридический документ, который не только устанавливает, как устроено государство и какова система государственного управления, какие права и обязанности имеют органы власти и граждане, но и показывает какие идеи и ценности признаются жизненно важными. 

Действующая Конституция Республики Тыва была принята  6 мая 2001  года. В рамках мероприятий, посвященных празднованию создания Основного закона, группа прикладной социологии и политологии Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве РТ провела социологический опрос «Знание Конституции Республики Тыва гражданами Тувы». Основная  целью анкетирования – оценка уровня знаний населения об основных положениях Конституции Тувы. Анкетирование проходило у входа в Национальный парк культуры и  отдыха г. Кызыла. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет и старше. Всего в ходе исследования было опрошено  300 респондентов.

Основные результаты социологического исследования:

 1.Большинство жителей города Кызыла (более 80%) осведомлены о том, что 6 мая – день празднования  Конституции Республики Тыва.

2.Чуть больше половины опрошенных  знают, что первая Конституция Тувы была принята в 1921 году.

3. С высшим сводом законов Республики Тыва, в целом знакомо большинство граждан (70%), однако треть имеют только общие представления о его основных положениях. Десятая часть опрошенных совершенно не представляет содержание Конституции Республики Тыва.

4. По мнению большинства опрошенных, Конституция играет значительную роль, поддерживает порядок в республике, определяет права и свободы граждан.

Также в ходе проведенного исследования выработаны рекомендации по повышению уровня знаний Конституции Республики Тыва, правовой грамотности населения:

- Органам власти, научно-исследовательским учреждениям и отраслевым организациям следует сфокусироваться на группах населения, имеющих наименьший уровень правовой грамотности – учащиеся, пожилые, безработные, люди с низким доходом и другие.

- Необходимо осуществлять мероприятия для формирования в обществе уважения к закону, правам человека и умению найти правовые пути решения жизненных проблем. Социологические исследования могут применяться для выработки эффективных мер государственной политики – точнее определять портрет аудитории.

- Рекомендуется расширять спектр образовательных инициатив, направленных на различные социальные группы, например, в виде обучающих курсов, а также поддерживать общественные инициативы по повышению знаний о правах граждан и их защите.

- Органам власти рекомендуется проверять эффективность мер по повышению правовой грамотности путём проведения опросов граждан. В качестве первого подхода к таким измерениям могут использоваться вопросы, приведённые в настоящем исследовании.

- Юридическое сообщество должно усилить свою роль в выявлении проблем по областям права, проводя разъяснительную работу по изменениям в законодательстве через консультации и помощь гражданам в защите их прав.

- Средства массовой информации (СМИ) непосредственно должны участвовать в мерах государственной политики по развитию компетенции правового мышления граждан, формируя благоприятный фон по теме ответственности каждого гражданина.

- Образовательным учреждениям в рамках учебного процесса по повышению правовых знаний учащихся необходимо также усиливать составляющую, связанную с принятием ответственности за собственные решения и воспитании уважения к закону.

 

Группа прикладной политологии и социологии

Политологи ТИГПИ приняли участие в IV Международной научно-практической конференции «Парламентаризм: региональное измерение»

17-18 апреля 2019 года, в стенах Научной библиотеки Томского Государственного университета прошла IV Международная научно-практическая конференция «Парламентаризм: региональное измерение», организованная Законодательной Думой Томской области совместно с кафедрой политологии ТГУ. Конференция приурочена празднованию 25-летия Законодательной Думы Томской области.

В конференции приняли участие видные политологи и ученые из МГУ, НИУ ВШЭ и других престижных университетов и институтов. В дискуссии приняли участие руководители органов власти, депутаты Законодательной Думы Томской области, а также приглашенные эксперты из Франции, Китая, Германии и Конго.

Из Республики Тыва в международной научно-практической конференции приняли заочное участие молодые научные сотрудники Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве РТ Сади С.С., руководитель группы политологов с докладом на тему «Парламентаризм Республики Тыва на современном этапе» и Сат А.В., научный сотрудник группы политологов с докладом «Региональный депутатский корпус: социокультурный контекст (на примере Республики Тыва)».

По итогам работы конференции будет издан сборник, входящий в РИНЦ.

Сади С.С. – руководитель группы

прикладной социологии и политологии ТИГПИ

Практическая конференция ко Дню Конституции Тувы

 
В Доме Правительства Тувы состоялась практическая конференция, посвященная Дню Конституции республики. В ней приняли участие Глава Тувы Шолбан Кара-оол, члены Правительства республики, представители Верховного Хурала Тувы, территориальных федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных, судебных органов, органов исполнительной власти, образовательных, общественных организаций, ученые и студенты. 

Перед началом конференции прозвучала мелодия игила. Глава Тувы Шолбан Кара-оол пояснил: «Неслучайно сегодня прозвучала мелодия игила. Мы должны руководствоваться обычаями и традициями, благодаря которым мы не забываем: кто мы такие и откуда родом. Так и с Конституцией Тувы, она в первую очередь помогает нам сохранять обычаи и традиции нашего народа». 

И уже затем прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Тыва в исполнении Духового оркестра Правительства Тувы. 

Обратившись к участникам конференции Глава Тувы Шолбан Кара-оол озвучил: «Наши предки 98 лет назад, принимая первую Конституцию, фактически совершили прогрессивный рывок - состоялся переход от "устного права" к "письменному". Все мы знаем, что 6 мая 2001 года состоялся Всенародный референдум, на котором был принят Основной закон республики. В этом году Конституции Тувы исполнилось 18 лет. Это- основа всех основ». 

В День Конституции Тувы состоялись церемонии вручения удостоверений, паспортов юным гражданам России, а также наград победителям конкурса на знание Основного закона республики. 
 


Удостоверение вручено впервые назначенному мировому судье Азияне Монгуш, которая более 10ти лет проработала в системе мировой юстиции республики. Постановлением Верховного Хурала Тувы она назначена мировым судьей участка № 8 Кызыла. 

Также удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, получил Андрей Ширяев. В его биографии 13 лет работы мировым судьей. В отставку Ширяев ушел, будучи в должности мирового судьи Каа-Хемского района. Стоит отметить, что выдача удостоверений мировым судьям, пребывающим в отставке, проводится впервые. Документ подтверждает статус судьи в отставке и принадлежность к судейскому сообществу, а также сохранение предусмотренных законом гарантий. 

30 апреля в Кызылском транспортном техникуме состоялся конкурс на знание Конституции республики. Победителей чествовал Глава Тувы. Почетное 3 место заняла команда «Лига Справедливости» Эрзинского районного суда, 2 место – «Юристы Минздрава». Лидерами конкурса стала команда «ТСИ» АО «Тывасвязьинформ», которая лучше всех справилась со всеми заданиями. Они получили переходящий кубок от Чеди-Хольского районного суда. 

Вторая часть мероприятия прошла в виде выступлений участников конференции. Руководитель группы прикладной социологии и политологии Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Тувы Сайдаш Сади представил доклад на тему: «Знание Конституции Республики Тыва гражданами Тувы (по результатам социологических опросов 2018 и 2019 гг.)» 

Ученый хотел выяснить: какая доля населения знает основные положения Конституции Тувы. Для этого он в 2018 и 2019 годах проводил опрос жителей Кызыла. Возраст респондентов - старше 18 лет. Как оказалось: опрашиваемые знают, когда в Туве отмечают День Конституции республики и в каком году был принят самый первый основной закон Тувы. Таким образом, исследование показало: народ знает основные положения Конституции. 

Также прозвучали доклады на темы: «Правовая культура тувинского общества в призме народных обычаев и традиций», «Социальное государство: понятие и проблемы», «Конституционное правосознание как перспективный вектор воспитания молодежи в Республике Тыва» и «Роль Министерства культуры Республики Тыва в повышении правовой культуры населения республики». 

По завершении конференции Глава Тувы Шолбан Кара-оол озвучил о необходимости создания и принятии Концепции государственной политики республики по повышению правовой культуры.
 
Источник: minjust.rtyva.ru

Первый Международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в Первом Международном алтаистическом форуме «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность», который состоится 12-14 сентября 2019 г. в Алтайском крае и Республике Алтай.

 

 

 

 

Информационное сообщение

 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСТКИЙ ИНСТИТУТ АЛТАИСТИКИ ИМ. С.С. СУРАЗАКОВА

АССОЦИАЦИЯ АЗИАТСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

 Первый Международный алтаистический форум

«Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность»

12-14 сентября 2019 г.

Барнаул – Горно-Алтайск

 

 Уважаемые коллеги! 12-14 сентября 2019 г. на Алтае – в Алтайском крае и Республике Алтай – состоится Первый Международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Его организаторами являются Алтайский государственный университет (г. Барнаул), Горно-Алтайский государственный университет (г. Горно-Алтайск) и Научно- исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск). Большой Алтай – макрорегион, находящийся на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, который играет особую культурно- цивилизационную роль в истории народов тюркско-монгольского мира. Проведение Форума позволит сформировать устойчивые коммуникации в области систематизации накопленного знания по этнической истории, археологии, этнографии, лингвистике тюркско-монгольских народов; сохранить и преумножить культурное достояние тюркско-монгольского мира, природный потенциал Большого Алтая; мобилизовать интеллектуальные ресурсы евразийских государств для создания адекватной научно-аналитической защиты общества от религиозного и национального экстремизма, противостояния искаженным трактовкам событий общей истории. Работа Международного алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность» будет проходить по следующим направлениям: 1. Этнополитические и социокультурные процессы в тюрко-монгольском мире. 2. Современные исследования письменных и археологических памятников тюркско-монгольского мира. 3. Традиционная культура и искусство народов тюрко-монгольского мира. 4. Формирование и развитие религиозного ландшафта в трансграничном пространстве Большого Алтая. 5. Языки и фольклор народов Большого Алтая. Алтайская семья языков. 6. Межнациональные отношения и интеграционные процессы в Большом Алтае и сопредельных территориях. 7. Миграционные процессы и безопасность в трансграничном пространстве Большого Алтая и сопредельных территорий. 8. Алтай трансграничный: природный, социально-экономический, культурный и туристско-рекреационный портал Евразии. 9. Сохранение природного и культурного наследия как фактор устойчивого развития региона Большого Алтая. 10. Ландшафтное и биологическое разнообразие Большого Алтая, поддержание геобиосферного баланса. В программе Форума – пленарное заседание, научная конференция, панельные дискуссии и круглые столы, выездная экскурсионная программа. В ходе Форума для желающих участников будут организованы краткосрочные курсы повышения квалификации с выдачей соответствующих удостоверений.

Организационный комитет форума

- Бочаров С.Н. – д.э.н., врио ректора Алтайского государственного университета

- Бабин В.Г. – к.и.н., ректор Горно-Алтайского государственного университета

- Екеев Н. В. – к.и.н., директор НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова

- Нямдорж Б. – д.и.н., ректор Ховдского государственного университета

- Деревянко А.П. – академик РАН научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН

- Крадин Н.Н., д.и.н., проф., член-корр. РАН, врио директора Института археологии, и этнографии народов Дальнего Востока ДО РАН

- Чороев Т.К. – д.и.н., профессор Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына.

 Для участия в работе Форума необходимо до 1 июля 2019 года зарегистрироваться и подать заявку на веб-сайте Форума http://konf.asu.ru/altai.

 По результатам поданных заявок внутри направлений будут сформированы тематические секции, в том числе инициированные участниками. Принципы отбора и организации работы инициативных секций будут изложены во втором информационном письме.

По итогам работы Форума планируется издание сборника трудов, индексируемого Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Тезисы докладов следует направить на электронный адрес Оргкомитета – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в срок до 1 августа 2019 г. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. Сроки для направления полных текстов публикаций будут определены позднее.

Контактные данные: Электронный адрес Оргкомитета – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефоны: +7(3852)298157 – Лысенко Юлия Александровна; +7(3852) 291-256 – Серегин Николай Николаевич, +7(3852)291205 – Моссур Виктория Павловна.

Секретариат Оргкомитета

Участие ТИГПИ в XIV-ой Международной научно-практической конференции ЛОГИСТИКА – ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ «ЛЕМ-14»

С 24  по 29 апреля 2019 г. в г. Красноярск прошла XIV-я Международная научно-практическая конференция ЛОГИСТИКА – ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ «ЛЕМ-14».

Конференция была организована Красноярским государственным аграрным университетом совместно с Международным центром логистики и Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири.

На ЛЕМ-14 прибыли представители недавно созданной в Красноярске корпорации «Енисейская Сибирь», а также сельхозтоваропроизводители Хакасии и Тувы, инвесторы из Чехии, Венгрии, Нидерландов и Китая, представители тувинского бизнеса и науки.

Конференция впервые проходила на территории 3-х регионов – Республики Тыва, Хакасии и Красноярского края. Первый этап конференции прошел с  24 по 25 апреля в Красноярске, 26 апреля работа продолжилась в Абакане, а 27 апреля завершающим этапом Международного научного симпозиума стал этнокультурный комплекс «Алдын-Булак» с участием представителей власти и бизнеса: "Перспективы развития республики Тыва в рамках логистической системы Енисейской Сибири".

В XIV-ой Международной научно-практической конференции ЛОГИСТИКА – ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ «ЛЕМ-14» от Республики Тыва выступили директор ТИГПИ к.э.н. Донгак Буян Алексеевич с докладом «Логистическая транспортная основа создания этнокластеров» и заместитель директора по прикладным исследованиям ТИГПИ Сюрюн Евгений Шолбанович с докладом «Перспективные транспортные коридоры для регионов Енисейской Сибири для выхода на внешние рынки».

Участники симпозиума рассмотрели перспективы Республики Тыва как транспортного коридора на внешние рынки, поддержали идею создания агропромышленного этнокластера на территории Республики Тыва, а также согласовали намерения о сотрудничестве в области науки и бизнеса. По мнению организаторов и докладчиков, работая совместно, сельчане смогут не только без потерь реализовывать продукцию в Хакасию, Красноярский край и Туву, но и в дальнейшем выходить на зарубежные рынки. При условии создания логистического центра и готовности зарубежных партнёров инвестировать средства в сельское хозяйство трёх регионов Сибири.

Е.Ш. Сюрюн,

зам.директора по

прикладным исследованиям ТИГПИ

 

Подкатегории

Яндекс.Метрика