Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

21 апреля, 2016
 Эртемдээнниӊ байырымныг ою-биле!  Тыва Республиканың эртеминиё алдарлыг ажылдакчызы, филология эртемнериниё кандидады, Россияныё чогаалчылар эвилелиниё кежиг\н\, Тываныӊ гуманитарлыг, социал-экономиктиг болгаш тускай шинчилелдер институдунуё аас чогаал секторунуё башкарыкчы эртем ажылдакчызы Зоя Баировна Самданныӊ  чараш  оюн таварыштыр аӊаа изиг байырывыс чедирип, быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, чогаадыкчы узак чолду базаажы-төлү, чоок кижилеринге өөрүшкү-маӊнайны сеткиливис ханызындан күзедивис.
Read More