Мы в социальных сетях:
Мы в социальных сетях:

Day

1 марта, 2017
2017 чыдың 2 айның 20-де Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң дыл секторунуң эргелекчизи Надежда Чылбаковна Серээдар болгаш эртем ажылдакчылары база археология секторунуң эргелекчизи Лариса Дадар-ооловна Чадамба Эрзин кожууннуң Бай-Даг сумузунче үнүүшкүн кылганнар.
Read More
Тываныӊ гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуӊ дыл секторунуӊ эртем ажылдакчылары Төрээн дылдар хүнүн чылдыӊ-на демдеглеп, кижилерге төрээн дылыныӊ үнезин, ону кадагалап арттырарыныӊ чугулазын тайылбырлап – эртемни чонга нептередир улуг ажылды кылып турарлар.
Read More