Day

9 ноября, 2020
ИНТЕРНЕТ ЧЕТКИЗИНДЕ ТЫВА ДЫЛДА  КАПСЫРЫЛГАЛАРНЫҢ АМГЫ БАЙДАЛЫ БОЛГАШ КЕЛИР ҮЕЗИ  Дамырактар каттышкаш хем болур, Тарамыктар каттышкаш күш болур.  21 чүс чылда интернет четкизи, компьютер, телефон болгаш аңаа хамаарышкан программалар бистиң амыдыралывысче карак чивеш аразында кире берген. Аңаа хамаарыштыр чугаалаар болза, тыва дылдың байдалы сөөлгү 10 чыл тургузунда база чангыс черге  турбайн эки сайзырап олурар, ынчалза-даа...
Read More
СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКТИГ ТЕРМИННЕРНИ ТЫВА ДЫЛГА ТОДАРАДЫРЫ БОЛГАШ ШИҢГЭЭДИП АЛЫРЫНЫҢ АЙТЫРЫГЛАРЫ Тыва Арат Республика тургустунуп, 1921 чылда баштайгы Үндезин Хоойлуну тургусканы болгаш оон ыңайгы чылдарда политиктиг болгаш социал-экономиктиг сайзырал тыва дылдың сѳс курлавырының улуг ѳскерлиишкиннерге таваржырынга улуг салдарлыг болган. Ооң-биле чергелештир, экономиктиг терминнер база улуг ѳскерлиишкиннер болгаш чаартылгаларга таваржып, орус дылдан чаа сѳстер үлегерлеттинип, дылдың бодунуң аргалары...
Read More
ТЫВА НИИТИЛЕЛДЕ БӨГҮНГҮ СОЦИАЛ ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРНЫ ШИНЧИЛЭЭН ЭРТЕМ АЖЫЛЫНЫҢ ТАЙЫЛБЫРЫ  2019 чылда Сочи хоорайга болган Россия чергелиг инвестиция шуулганынга Россия Федерациязыныӊ эреңгей сайыдының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Т.А. Голикова “2017 чылда Тыва Республикада чоннуӊ 41,5 % ядамык байдалда турарын” дыңнаткан болгай. Ол илеткелдиӊ соонда, Тыва Республиканыӊ Чазаа республиканың чурттакчы чонунуң аразынга өреге бүрүзүнүң материалдыг байдалының аңгы-аңгы...
Read More