https://www.high-endrolex.com/22

Хүндүлүг эживис Людмила Салчаковна Мижитке

Йөрээл

Ак-кɵк дээривис, айывыс, хүнүвүс адаанда

Авыралдыг Тыва черивиске,

Кайгамчыктыг чылан чылында

Ада-иезиниӊ эргелиг кызы болуп,

Хандагайты сумузунга тɵрүттүндүӊ.

Анай-кара чажыӊдан-на эртем-суюулга сонуургалдыг ɵскениӊни билир бис.

Эрес кежээ акыларыӊ ɵттүнүп,

Эргим угбаӊ-биле чергелештир, дуӊмаларыӊ эргеледип чордуӊ.

Найысылал Кызыл хоорайга ортумак  школаны доозуп, дээди эртемни чедип алдыӊ,

Найыралы быжыг эш-ɵɵрүӊ бүлезин тыптыӊ.

 

Алызындан-на уран чүүлге, чечен чогаалга сундулуг,

Аян-шинчилиг номчутунуп чораан болгаш,

Арат түменге, аныяк-ɵскенге эртем-билиг сурттаалдаар

Ажыл-ижиӊниӊ үре-түӊнелин кɵрүп чор бис.

 

Ады-сураа алгаан ɵгбелер чурту Улуг-Хемге

Ук-ызыгуурундан малчын дɵстүг, башкы мергежилдиг

Угаан-сарыылдыг Донгак, Түлүш, Кыргыс беглериӊ

Арыг чаагай сеткилин човатпайн, харын-даа

Алдаржыдып, сүлдезин кɵдүрүп, хей-аът тугун киискидип чоруур

Оолду, кысты Эдуард эжиӊ-биле чаяап тɵрээш,

Тɵлептиг кижилер кылдыр кижизидип ɵстүрүп алдыӊар.

Ачазыныӊ, аймак-сɵɵгүнүӊ, тыва омааныӊ кежии болур оглуӊ

Ада кижи болду, Мижиттер аймаан ам-даа улам кɵвүдедир болзун.

Авазын дɵзээн ак шырайлыг, ай бүдүштүг кызыӊ дээди эртемни чедип алгаш,

Арат-түмен чонунга ачы-буянын чедирип ажылдаар болзун.

 

Аралажып эдержип чоруур эштериӊ бистер

Чогаадыкчы ажыл-ижиӊге, амыдырал-чуртталгага чедиишкиннериӊ дээш

Чоргаарланып чор бис, ɵɵрүп чор бис.

Бежен беш хем кешкен, бежен беш арт ашкан,

Бежен беш хар баскан чылыӊ, айыӊ, хүнүӊ-биле

Аас-кежикти, кадыкшылды,

Ам-даа чаа-чаа чогаадыкчы олча-тывыштарны күзедивис!

 

          2020 чылдыӊ 3 айныӊ 11-ниӊ хүнү.

 

ТГТШИ-ниӊ Эртем архивиниӊ ажылдакчылары

Василий Салчак, Дарья Чүлдүм.

Поделиться ссылкой: