Day

30 марта, 2020
МООРТАЙ Бодунга-ла дегбес болза, Моортайның чаңы оожум. Хорадатса, бодуң шоруң – Холуңдува дырбактаптар.   Маажым чыткаш удуурунга, Балык, эътке, сүтке ынак. Чаңгыс көрбес дайзыны – Чазый-чилби күске ол-дур.     БОРА-ХӨКПЕШ   Тараа көрүп каан болза, Таалап, тоткаш, ырын ырлаар. Хүннээрекке дөгеленгеш, Күжүр хөкпеш база ырлаар. Борбак хырны тодуг болза, Бора-хөкпеш хилинчек чок.   АНАЙЖЫГАШ...
Read More