https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

МОНГУШ БОРАХОВИЧ КЕНИН-ЛОПСАННЫН 95 ХАР ОЮНГА БАЙЫРЛЫГ БИЖИК

Тываның Улустуң чогаалчызы, Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы, төөгү эртемнериниң доктору, Тыва Республиканың Күрүне шаңналының лауреады, «Хамнаашкынның дириг эртинези» деп аттың эдилекчизи, Россия Федерациязының болгаш Тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың «Буян-Бадыргы» ордениниң эдилекчизи М.Б. Кенин-Лопсанга

 

Хүндүлүг, үнелеп четпес бедик ажыл-иштиң чаяакчызы, өгбе чогаалчывыс, эртемденивис Монгуш Борахович!

 

Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң коллективи Силерниң чырыткылыг 95 хар харлаан оюңар таварыштыр изиг байырны чедирбишаан, тыва уран культураның болгаш эртемниң хөгжүлдезинге онзагай салым-чаяанныг орууңарга мөгейбишаан, быжыг кадыкшылды база чогаадыкчы делегейиңерге ам-даа улуг, чаа-чаа чедиишкиннерни күзедивис!

Тываның гуманитарлыг эртеминиң төлээлери Силерни тыва улустуң бурунгу культуразынга, ужур-чаңчылдарынга, ооң иштинде тыва хамнаашкынга хамаарышкан, тыва, орус, даштыкы дылдарда үнген хөй шинчилелдерниң, номнарның, эртем ажылдарының автору, тыва эртемденнерниң Башкызы деп үнелеп чоруур бис.

Ол ышкаш, Силерни тыва чечен чогаал хөгжүлдезиниң кол өзек күштериниң бирээзи, сураглыг шүлүкчү, тоожучу, очулдурукчу, тыва номчукчунуң сонуургап, манап номчуур чогаалчызы, амыдыралче чырык көрүштүг сорук киирикчизи деп санап, чоргаарланып чоруур бис. Силерниң  номнарыңар – Тыва черивистиң, чонувустуң төөгүзүн база тыва кижиниң боттуг амыдыралын көргүскен чогаалдар.  Силерниң идекпейлиг киржилгеңер-биле сайзырап, хөгжээн тыва чечен чогаалдың алдын шыгжамырынче кирген номнарыңар  – «Улуг-Хемниң шапкыны», «Херээженниң чоргааралы», «Тениң самы», «Хайыралыг Калчан-Шилги», «Чылгычының өө», «Кырган-авай өпей ыры», «Буян-Бадыргы», «Читкен уруг»  –  амыдыралдың онзагай талаларын уран-чечен чуруп, кижилерниң сагыш-сеткилин оттуруп, магададып чоруур болгаш тыва уран чогаалдың төөгүзүнге мөңге артар.

Хүндүлүг өгбевис Монгуш Борахович, моон-даа соңгаар сеткил-сагыжыңар бедик, чаагай кадыкшылдыг, хей-аъдыңар ылгын болурун сеткиливис ханызындан күзедивис! Аалыңарда чоок кижилериңерге, ажы-төлүңерге база аас-кежикти, бүгү-ле экини күзедивис!

Поделиться ссылкой: