https://www.high-endrolex.com/22

Хүндүлүг Арина Тулушевна!

Чаа Чылдың эгези, чырык   көрген хүнүңерде төрээн коллективиңерден изиг байырывысты хүлээп көрүңер! Бышкан назынның, амыдыралчы дуржулганың, чырык сеткилдиң, хөй чылдарда чорудуп келген үүле-херээңерниң – бо бүгүнүң  угдунмас аар дүжүдүн бөгүн холдуңарда быжыг туткан онза-чараш юбилейиңер уткуп турар-дыр силер! Аал сыңмас ажы-төлдүң, төлептиг ийис кыстың, оолдарыңарның хайыралдыг авазы Силер кара аныяңарда Кызылдың күрүнениң педагогика институдунуң тыва дыл болгаш литература салбырын дооскаш, Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем-шинчилел институдунга словарь секторундан эгелээш, 36 чылдың нүүрүнде ажылдап келдиңер.

Улуг эртемденнерниң башкарылгазы-биле сураглыг тюркологтар ф.э.к. Д.А. Монгуш, ф.э.д. Б.И. Татаринцев олар-биле  “Тыва дылдың тайылбырлыг словарын” белеткежип, башкыңар п.э.к.  К.Б. Март-оол-биле кады “Тыва дылдың орфографтыг словарын”  тургузуп ажылдадыңар. Ол ышкаш “Тыва тывызыктар” номун тургускан ажылыңар тыва аас чогаалын шинчилээр эртемге онза үнелиг. ТГШИ-ниң аас чогаал секторунга, эртем архивинге ажылдап тургаш, элээн каш эртем экспедицияларынга  ажылдааш, архив материалдарын чурагайжыдылга хевиринче киирип, тыва гуманитарлыг эртемге хөй чылдарда бараан болдуңар.

Башкыларыңар, тыва дылдың алдарлыг шинчилекчилери ф.э.д. Ш.Ч. Сат, ф.э.к. Я.Ш. Хертек олар ышкаш топтуг-томаанныг, чончу, соруккур бүдүжүңер чаныңарга ажылдаан хөй-хөй кижилерниң сеткилдерин чаалап алган. Тываның Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң коллективинге, аныяк-даа, улуг-даа салгалдарга чылыг-чымчак көрүжүңер, ава сеткил долган хамаарылгаңар, оожум-топтуг бүдүжүңер чаныңарда ажылдап чоруур бис бүгүдени хүннүң-даңның чылдып чоруур, Силерниң ээ көрген сеткилиңер кайгамчык чылыг,  чончу байыр чедириишкиннери бооп, чеже кижиниң сеткилин амыратпаан дээр!

Эргим хүндүлүг Арина Тулушевна, юбилейиңерде чүректеривистиң ханызындан ал-бодуңарга, өг-бүлеңерге, аас-кежикти күзеп, бедик хей-аъттыг, амыдыралдың шаптараазыннарынга тура дүшпес, соруккур, өөрүшкүлүг чорууруңарны күзедивис!

Айлар, чылдар эрткен тудум, аныяк мен.

Ак-көк дээрниң чырык өңү менде сиңген

Ажай-буурул ыдык Буурам

Алыс чүрээм быжыг кылдыр домнап берген.

 

Кыңгырадыр ырлап баткан арыг суглар,

Ушкан куштуң, булуттарның, ыяштарның,

Хөлегези тода көстүп, салдап чайнаан –

Шүлүүмнү оон узуп алыр кижи-дир мен.

 

Айлар-чылдар эрткен тудум аныяк мен.

Тывамны мен ада-чуртка алдаржыдып,

Алдын, чайыр сылдызы бооп херелденип,

Челээш тыртып, сорунзалап каастаар мен.

(Л. Иргиттиң аяны-биле)

ТГСЭТШИ-ниң профсоюз кежигүннериниң болгаш чогаал секторунуң мурнундан

У.А. Донгак, б.э.а., ф.э.к.

 

Кызыл, 2023 чылдың январьның 13.

Поделиться ссылкой: