https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Улуг эртемдээнге юбилей-биле байыр чедириишкини

Ханы хүндүткелдиг, эргим Зоя Баировна!

Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң бүгү коллективиниң өмүнээзинден 70 харлаан оюңар таварыштыр сеткиливистиң ханызындан изиг байырывысты чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Силер тыва интеллигенцияның, тыва аас болгаш чечен чогаал шинчилекчилериниң ийиги салгалының эң-не көскү төлээзи, Россияның болгаш Тываның билдингир эртемдени, тыва эртемниң чаныш чок суртаалчызы, өгбелерниң аас чогаалының кадагалакчызы, чыыкчызы, нептередикчизи, шинчилекчизи, тыва чонувустуң сагыш-сеткил байлааның үнелиг өнчүзү болур хөй-хөй номнарның, 200 ажыг эртем ажылдарының автору силер!

Силерниң хөй-хөй чылдар дургузунда тыва аас чогаалдың болгаш чечен чогаал эртеминиң сайзыралынга киирген улуг үлүг-хууңарны бо байырымныг хүнде онзалап демдеглевишаан, кады ажылдап чоруур бүгү-ле эш-өөрүңер Силерниң кижизиг, топтуг, бөдүүн бүдүжүңерге, оккур мерген угааныңарга ханы хүндүткел-биле мөгейип, чоргаарланып тур бис!

1974 чылда Иркутск хоорайның Күрүне университедин чедиишкинниг дооскаш, ТДЛТЭШИ-ниң литература болгаш аас чогаал секторунга биче эртем ажылдакчызындан башкарыкчы эртем ажылдакчызы, аспирантыдан филология эртемденнериниң кандидады чергеге, сектор эргелекчизинден эртем талазын харыылаан директорнуң оралакчызы, Культура болгаш националдар херээниң яамызының сайыды чергелиг бедик албан дужаалдарга ажылдавышаан, бодуңарның хөй-хөй төлептиг салгалдарыңарны өөредип, кижизип шыдаан силер!

Тыва эртемниң сайзыралынга киирип чоруур үнелиг үлүг-хууңарның боттуг херечизи болур Орхон-Енисей бижимелдеринге, сарыг шажын-чүдүлгеге, хөөмей, театр сайзыралынга болгаш уран чүүлдүң янзы-бүрү адырларынга хамаарышкан хөй санныг эртем чүүлдер, очулгалар, «Аас чогаалындан литератураже» (1987), «Аксагалдай ашак» тоолдар чыындызы (1992), эрте-бурунгу түрк поэзияның «Кюль-тегин» (1993, 2003, 2004) деп номунуӊ үш үндүрүлгези, Моолд, Кыдатта чурттап чоруур тываларның аас чогаалының онзагайларынга хамаарышкан аңгы-аңгы эртем чүүлдериңер, сенгел тываларының аас болгаш чечен чогаалының дээжизи болур «Мөңгүн дашка» (2013) номда бижээн ажылыңар, тыва аас чогаал болгаш литератураның чидиг айтырыгларынга хамаарышкан үш номдан тургустунган «Тыва сөстүң арыннары» деп эртем чүүлдериниң чыындылар (2001), «Хөөмей тыва тоолдарда» (2001), «Тыва чогаалдың кокпазы-биле» (2005) номнар, «Тыва литератураның төөгүзү» (2013) номнуң 1-ги томунга «Тыва улустуӊ аас чогаалы – тыва литератураныӊ уран-чечен үндезини», «Тываның төөгүзү» (2007) номнуң ийиги томунга «Тыва национал литератураның, парлалга болгаш парлалга херээниң хөгжүлдези» деп эгелер,  «Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүк чоннарының аас чогаалының тураскаалдары» деп 60 томнуг академиктиг сериязында «Тыва улустуң тоолдары» (1994), «Тыва төөгү, тоолчургу чугаалар болгаш мифтер» (2010) үндүрүлгелер болгашг оон-даа хөй санныг эртем ажылдарыңар төлептии-биле бадыткап турар.

Тыва чонувустуң төрээн дылын, культуразын кадагалаар, ону аныяк өскеннеривиске суртаалдап дамчыдарынга, тыва аас болгаш чечен чогаалдың сайзыралынга, төөгүзүнге киирген үнелеп четпес үлүүңерни бедии-биле үнелеп, Россия чоннарының Ассамблеязының «Национал бот-тускайлаң чорукту камгалаарынга база Россияның чоннарының чангыс эвин быжыглаарынга киирген үлүг-хууңар дээш» диплом (2000), Европаның Хам чүдүлгени шинчилээр албан чериниң мөңгүн медаль (2003), Тыва Республиканың «Шылгарангый күш-ажыл» деп медаль (2006) дээш оон-даа хөй-хөй шаңнал-макталыңар бисти хей-аът киирип, улуг чоргааралды оттуруп чоруур!

Хүндүлүг Зоя Баировна! Буян-чолдуг төрүттүнген хүнүңер таварыштыр Силерге каң кадыкты, узун назынны, хей-аътты, бедик тура-сорукту, чаагай чолду күзеп тур бис!

Хүндүткел-биле,

Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң коллективи

Поделиться ссылкой: