Day

11 апреля, 2020
Он чедиги тоол. МѲГЕН-БҮРЕНГЕ ТУРГАН ХАМНАР   Школадан үндүртүпкеш, кырганнарныӊ чугаа-соодун кончуг сундулуг дыӊнаар апарган мен, ол болза мээӊ база бир эртемим ол чүве. Мээӊ бо чугааларым болбаазыраӊгай кижилерге мырыӊай солун эвес болур, чүге дээрге олар номнар номчугулааш, ол-ла маадырларынга хандыкшаан болурлар. Мен хѳѳкүйде ырак чер чедер харык чок, ынчангаш адам-ѳгбем кулун чурту Биче-Мѳӊгүн-Тайганыӊ харап...
Read More