https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Баян-Кол суурже үнүүшкүн

Россияның эртем хүнүнүң бүдүүзүнде, февраль 7-де, Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң  аас чогаал болгаш чечен чогаал секторларының бөлүк эртем ажылдакчылары Кызыл кожууннуң Баян-Кол ортумак школазынга аалдап четкеш келгеннер.

Аас чогаал секторунуң эргелекчизи, педагогика эртемнериниң кандидады Кунгаа Маргарита Базыр-ооловна аас чогаалдың уран-чеченин чижектерге көргүспүшаан, уругларның аас чогаалды билирин хынап, солун викторинаны эге класс уруглары биле ортумак болгаш үстүкү класстың өөреникчилеринге эрттирген.  Ол-ла секторнуң эртем ажылдакчызы Дугаржап Арина Тулушевна «Баян-Кол сумузунуң девискээрден чыгдынган аас чогаал» деп илеткелди уругларга сонуургаткан. Чечен чогаал секторунуң эргелекчизи, филология эртемнериниң кандидады Донгак Урана Алдын-ооловна институттуң ажыл-чорудулгазын кысказы-биле таныштырбышаан,  «Байкара Дамчаевич  Хөвенмей – чаартылганың ыраажызы» деп идеткелди кылып, чогаалчының барык-ла алдан чыл бурунгаар бижээн фантастиктиг чогаалы амгы үеде боттанып, бистиң ол амыдыралды көрүп чоруурувусту  тайылбырлаан. Аас чогаал секторунуң аныяк эртем ажылдакчызы  Хомушку Аңчы Васильевич «Тыва үлегер домактар – ужур-утказы, уран-чечен шынарлары» деп илеткелинге үлегер домак, чечен сөстерниң чугаага ажыглалын, өөредиглиин тайылбырлаан. Чечен чогаал секторунуң эртем ажылдакчызы Күжүгет Шеңне Юрьевна амгы үеде аныяк өскенниң хөй харылзажып турары интернет четкизинде шүлүктерни сайгарып чугаалааны өөреникчилерге өөредиглиг болган. Ол-ла секторнуң эртем ажылдакчызы Ооржак Шончалай Дадар-ооловна Чүргүй-оол Михайлович Доржунуң «Мен тыва мен» деп номунга даянып, араганың хоразының дугайында өөреникчилерге тода тайылбырлаан.

 Школаның библиотеказынга ТГТШИ-ниң хөй чылдарда үндүрүп келген номнарын белекке берген. Ооң аңгыда, аас чогаалга хамаарышкан айтырыгларга шын харыы берип, идепкейлиг киришкен уруглар номнар-биле шаңнадып, эртемденнерниң холунуң үжүүн салдыртып ап турганнар.

 Келген аалчыларга өөреникчилерни чыып берип, школаның болгаш суурнуң дугайында солун тайылбырны кылган директор Борзук Лариса Кускаровна,  директорнуң өөредилге, кижизидилге талазы-биле оралакчызы Чанзынмаа Саяна Кагай-ооловна, башкы Биче-оол Антонина Сүүр-ооловнага болгаш школаның өске-даа ажылдакчыларынга үнүүшкүннүң кежигүннери четтиргенин илередип тур.


 

Аас чогаал секторунуң эртем ажылдакчызы

Арина Тулушевна Дугаржап.

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply