https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Чаа ном чырыкче үнген

1911-1913 чч. тыва чоннуң национал-хосталгалыг шимчээшкининиң бир төөгүлүг арыннары болур Хомду шивээзин хостаанынга хамаарышкан ТГШИ-ниң Эртем архивинде шыгжаттынып турар сактыышкыннарны ном кылдыр белеткээш, чырыкче үндүрген. Аңгы-аңгы чылдарда чыгдынган 20 хире медээ берикчилериниң сактыышкыннары номче кирген. Оларның сѳс-домаан, чер-чурт аайы-биле диалектилериниң онзагайын ѳскертпейн, хевээр арттырган. Хомду шивээзи болгаш Алтай округту кыдаттардан хостаарынга тываларның киржилгезин, оларның овур-хевирин, маадырлыг чоруун тодаргайы-биле айтып көргүскен. Бо номдан маадыр болгаш дужаал аттар-биле шаңнаткан киржикчилерниң ат-сывын ылавылап, тодарадып алыры-биле сактыышкыннар үнелиг болуп турар.

Номнуң редактору ф.э.к. У.А. Донгак, тургузукчузу т.э.к. А.А. Самдан.

Чыындыны «Хомду дайынының киржикчилериниң алдар-адын мөңгежидер ачы-дуза» фондузунуң акшаландырыышкыны-биле чырыкче үндүрген.

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply