https://www.high-endrolex.com/22

Версия для слабовидящих

Памяти Алексея Канчыыровича Делгер-оола

А. К. Делгероол бо чылын 90 харлаар турган. Ажыл-амыдарлынын соолгу чылдарында ТНИИЯЛИ-ТИГИ-нин дыл секторунга ажылдап чораан. Баштайгы дээди эртемниг тыва интеллигенциянын бирээзи. Кызылдын №2 школанын баштайгы доозукчузу. Ленинградтын куруне универсидединин филология салбырын дооскан. Бедик мергежилдин очулдурукчузу. Орус дылдан тыва дылче делегейге билдингир Э. Хемигуэйнин «Старик и море», А. Пушкиннин «Пиковая дама» дээн чижектиг чогаалдарны болгаш оске-даа ажылдарны ол очулдурган.

* * *

Секторувуста бо хунге чедир ажыглап турарывыс шкаф бар.  Совет уеде-ле албан черлеринге ажыглаттынып турган шилдиг шкаф. Шкафтын шилинде ногаан картон азып каан. Коллегам Алексей Канчыырович Делгер-оолдун эдилеп чорааны шкавы чуве. Тозан чылдарда А.К. Делгер-оол-биле картотека турар бичежек орээлге удур-дедир салдынган столдарга олуруп, ур чылдарда кады ажылдап келген бис. Орээлде чангыс шкаф бар. Ол мээн коллегамга хамааржыр турган.
Ургулчу бичии кара шооча-биле шоочалап каан турар шкаф чуве. А.К. Делгер-оол ында-хаяа оон чанынга баргаш, бир-ле чувени уштуп алыр ийикпе азы бир-ле чувени ынаар суп кааш, дедир-ле шоочалап каар кижи. 
Бир-ле кыжын, 72 харлап чорааш, коллегам арааш, мочээн. Оон эдилеп чорааны эт-севин аайлап, документ, холдан бижип турган чуулдерин ажылдын архивинче дужаар ужурлуг апарган бис. Шкафты ажыткаш, коорувуске, ында шупту-ла чувени чурумнуг кылдыр аайлай салып, полкаларда ховар дээн номнарны чыскаай тургузуп каан болган. Саазын папкада, оон Ленинград университединге ооренип чорааш, тырттырып турганы онзагай фоточуруктары бар болган. Оларны оон мурнунда корбээн болган бис. Оларнын аразында уш-булунчук чагаажыгаш. Ажыдып кооорувуске, алдынналчак будук-биле, ол уенин демир-ужуу-биле кончуг чараш кылдыр бижип каан ынакшылдын чагаазы. А.К. Делгер-оолдун аныяк чорааш, бир-ле кыс кижиден алган чагаазы. Ол чагааны барык-ла будун назынында, бежен ажыг чылдар дургузунда, карак огу дег кадагалап шыгжап чорааны ол. Бо шкафка, коллегам бодунга эн-не унелиг чуулдерин шыгжап турганы ол болган.

Коллегавыс Алексей Канчыырович Делгер-оолдун шкавынга шыгжап чораан чуруктарынын бирээзин бо чуулге киирдим. Онзагай-ла кижи. Тывавыстын база бир салым-чаяанныг оглу.
#Полина_Серен #Делгероол_Алексей #вторая_школа_Кызыла #первый_выпуск #ТНИИЯЛИ_ТИГИ

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply