https://www.high-endrolex.com/22

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш тускай шинчилелдер институдунуӊ өмүнээзинден

Тыва Республиканыӊ Улустуӊ чогаалчызы Александр Александрович Даржайныӊ чоок кижилеринден, омак-чонундан, төрээн черинден элекке чарлып чорутканынга өөнүӊ ишти Мария Донгаковнага болгаш ажы-төлүнге ханы кажыыдалды илередип тур бис.

Тыва чон Тываныӊ оккур угаанныг, чонунуӊ салым-чолу дээш могаг-шылаг чок човап, сеткилинден аарып чораан дидим чүректиг чогаалчызын, шылгараӊгай оглун оскунуп, улуг чидиригге таварышты.

Александр Александрович Даржай Тываныӊ дыл, литература болгаш төөгүнүӊ эртем-шинчилел институдунуӊ улуг эртемденнери Ю.Л. Аранчын, А.К. Калзан, Д.А. Монгуш база өске-даа эртемденнер-биле кады чаӊгыс девиирниӊ адаанга үр үеде ажылдап келген. Амгы тыва гуманитарлыг эртемниӊ салым-хуузу дээш сеткилиниӊ ханызындан аарып, ооӊ тыва ниитилелге чугулазын хандыр үнелеп билир кижилерниӊ бирээзи чораан. Ылаӊгыя чогаал секторунуӊ тургустунуп  быжыгарынга база тыва литератураныӊ чаа төөгүзүн бижииринге бүзүрелдиг деткимчени берип келген.

Тываныӊ эртемденнери болгаш чогаалчыларыныӊ белеткээни эрте-бурунгу түрк «Күлтегинни» шүлүк чогаалынга чонунга чедирген.

Төрээн дылывысты, чогаалывысты, төөгүвүстү – сүлдевисти өрү көдүрүп чораан чогаалчывыстыӊ буянныг ажыл-херээн уламчылавышаан, ооӊ уран бодалдарын боттандырып, кезээ мөӊгеде сактып чоруур бис.

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply